F M S

 

I GODINA

 

II GODINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT I BEZBJEDNOST MARINA I JAHTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT U CARINSKOM AGENCIJSKOM

I ŠPEDITERSKOM POSLOVANJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU

I REKREACIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV GODINA

SPECIJALISTIČKE POSTDIPLOMSKE STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V GODINA

MAGISTARSKE POSTDIPLOMSKE STUDIJE

NAUTIČKI TURIZAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ STUDENTSKE SLUŽBE FMS ZA SVA PITANJA I INFORMACIJE:

+382 (0) 69 288 045

+ 382 (0) 32 671 786


STUDENTSKA SLUŽBA RADI SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD: 9.00h - 14.00h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI FMS - A DA PRIMJER PRAVILNO POPUNJENE UPLATNICE MOGU PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJELATNOST FMS

 

 

AKREDITACIJA MAGISTARSKIH STUDIJA FMS

 

 

 

NA OSNOVU ČLANA 12 I ČLANA 26 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU, SAVJET ZA VISOKO OBRAZOVANJE CRNE GORE, NA SJEDNICI ODRŽANOJ 27. JUNA 2011. GODINE, DONIO JE ODLUKU DA SE USVAJA POZITIVAN IZVJEŠTAJ KOMISIJE I AKREDITOVAO JE POSTDIPLOMSKI AKADEMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJSKI PROGRAM "NAUTIČKI TURIZAM I UPRAVLJANJE MARINAMA".

 

BROJEM: 05 - 1/5 - 1398.

 

 

ORIGINALNI TEKST AKREDITACIJE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

 

NA OSNOVU ČLANA 25 STAV 2 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl.list RCG" Br. 60/03 i Sl.list CG", Br. 45/10 i 47/11) I ČLANA 196 STAV 1 ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU, MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA DONIJELO JE RJEŠENJE DA SE IZDA LICENCA ZA POSTDIPLOMSKI AKADEMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJSKI PROGRAM "NAUTIČKI TURIZAM I UPRAVLJANJE MARINAMA" POD

 

BROJEM: UP I broj 589.

 

 

ORIGINALNI TEKST LICENCE MOŽETE POGLEDATI OVDJE i OVDJE.

 

 

 

 

LICENCA ZA OBAVLJANJE NAUČNO - ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI FMS

 

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT JE OD STRANE MINISTARSTVA NAUKE CRNE GORE DOBIO LICENCU ZA OBAVLJANJE NAUČNO - ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI POD REDNIM BROJEM 01 - 82/4.

Dokument možete preuzeti ovdje:             Strana 1      Strana 2

 

 

 

 

 

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT DOBIO JE

 

REAKREDITACIJU

 

ZA OSNOVNE I POSTDIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE

OD SAVJETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE - MINISTARSTVA PROSVJETE I SPORTA

CRNE GORE

ORGINALNI TEKST ODLUKE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

 

NA OSNOVU ČLANA 12 I ČLANA 26 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU, SAVJET ZA VISOKO OBRAZOVANJE CRNE GORE, NA SJEDNICI ODRŽANOJ 15. JUNA 2009. GODINE, DONIO JE ODLUKU DA SE USVAJA POZITIVAN IZVJEŠTAJ KOMISIJE I AKREDITOVAO JE FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE U TIVTU POD

BROJEM: 05 - 1/5 - 866.

 

 

ORIGINALNI TEKST AKREDITACIJE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

 

NA OSNOVU ČLANA 25 STAV 2 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl.list RCG" Br. 60/03) I ČLANA 196 STAV 1 ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU, MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE DONIJELO JE RJEŠENJE DA SE IZDA LICENCA ZA RAD FAKULTETU ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE - TIVAT POD

BROJEM: UP I broj 07 - 180.

 

 

ORIGINALNI TEKST LICENCE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

 

         Osnovna djelatnost Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu (FMS) predstavlja obuku i usavršavanje studenata u oblastima poslovnog menadžmenta.

 

U tom smislu na Fakultetu za Mediteranske poslovne studije u Tivtu (FMS) postoje tri studijska programa i to:

 

- Menadžment i bezbjednost marina i jahti

- Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju

- Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i animaciji

 

Nastavni plan i program sastavljeni su tako da kroz kombinaciju 50% nastave iz osnovnih i opšte obrazovnih disciplina, 20% nastave iz opšte - stručnih i 30% nastave iz usko - stručnih disciplina omogućava osposobljavanje studenata za teorijska i praktična znanja.

 

Na studijskom programu Menadžment i bezbjednost marina i jahti  kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

 

Na studijskom programu Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

 

Na studijskom programu Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i animaciji kroz redovnu nastavu, vrši se obrazovanje za rad u pomorskoj privredi i pomorskoj administraciji sa posebnim akcentom na menadžmentu marina kao specijalizovanih segmenata pomorske privrede i turizma uopšte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPIS 2014

OSNOVNE AKADEMSKE

STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPIS 2014

POSTDIPLOMSKE

SPECIJALISTIČKE

STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGLAS ZA REGRUTOVANJE POLAZNIKA KURSA ZA OBUKU I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K O N K U R S

ZA REGRUTOVANJE NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE FMS

 

SVAKOG RADNOG DANA

OD 10.00h DO 14.00h

U STUDENTSKOJ SLUŽBI FMS  U ZGRADI STARE OPŠTINE U TIVTU.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:

 

- DIPLOMA ILI UVJERENJE O ZAVRŠENIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA (PO BOLONJI) ILI ČETVOROGODIŠNJIM STUDIJAMA (PO STAROM SISTEMU)

- 2 ŠV OBRASCA (KUPUJU SE U KNJIŽARI)

- KOPIJA LIČNE KARTE

- 2 FOTOGRAFIJE

- PRIJAVA KOJU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

SPISAK PREDMETA NA MAGISTARSKIM STUDIJAMA FMS MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPISAK STUDENATA

KOJI SU ODBRANILI SPECIJALISTIČKE RADOVE

NA FAKULTETU ZA

MEDITERANSKE POSLOVNE

STUDIJE TIVAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTAR ZA OBUKU POMORACA FMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO GALERIJA FMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNARSKI CENTAR

 

NLB Montenegrobanka

 

 

PRIJAVE

ZA POHAĐANJE

NOVOG CIKLUSA I FAZE ŠKOLOVANJA ZA ZVANJE "KNJIGOVOĐA"

INFO: +382 69 044 461

FMS TIVAT

                                                  

 

EPSILON PROGRAM

UPUSTVO ZA KORIŠĆENJE

OVDJE.

 

 

Copyright (C) 2009 Fakultet za Mediteranske poslovne studije Tivat, All Rights Reserved